Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak i način ostvarivanja kao i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati pravo na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

Ponovna uporaba informacija (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona) „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru Zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj komori medicinskih sestara (popunjavanjem propisanih obrazaca: Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacije). U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem:

1.    usmenog zahtjeva:

 • osobno na adresi sjedišta: Hrvatska komora medicinskih sestara, Maksimirska 111/II, 10000 Zagreb
 • telefonskim putem na broj: 01/2444303 (od 8.00 do 16.00 sati)

2.    pisanog zahtjeva:

 • putem poštanskog ureda uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu sjedišta: Hrvatska komora medicinskih sestara, Maksimirska 111/II, 10000 Zagreb
 • putem elektroničke komunikacije na adresu: hkms@hkms.hr; s nazivom elektroničke pošte: „Zahtjev za pristup informacijama“
 • putem telefaksa na broj: 01/2444306 uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“

Pisani zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu  predmetnog Zakona.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje:

 • uvida u cjelokupni spis predmeta
 • objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze
 • izrade analize ili tumačenja nekog propisa
 • stvaranje nove informacije

Službenik za informiranje: Lidija Gregorič, tel: 01/2444303, e-mail: hkms@hkms.hr

Obrasci – pristup informacijama

Obrasci – ponovna uporaba informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj NN 25/13, 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14)