Zakonom o sestrinstvu (“Narodne novine“ broj 121/03, 117/08, 57/11) propisano je (članak 25. stavak 3.) da se medicinske sestre koje obavljaju svoju djelatnost obvezno udružuju u Komoru, odnosno upisuju u Registar. U Registar moraju biti upisane sve medicinske sestre i tehničari koji pružaju neposrednu skrb bolesnicima i građanima. Komora sukladno svojim općim aktima preuzima zaštitu svih upisanih u Registar kroz osiguravanje obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina, te definiranjem sustava nadležnosti i odgovornosti.

Odobrenje za samostalan rad ili licenca je, kao što i samo ime govori, dokument kojim dokazujete da imate pravo na samostalan rad u svojoj profesiji. Komora izdaje odobrenja za samostalan rad (licence) svim medicinskih sestrama i medicinskim tehničarima koji zadovoljavaju uvjete za upis u Registar, a poslodavci niti ne zapošljavaju medicinske sestre koje nemaju odobrenje za samostalan rad.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o sestrinstvu („Narodne novine“ broj 57/11) precizno je definirano na koga se odnosi: – medicinske sestre opće njege/medicinske tehničare opće njege, medicinska sestra/tehničar opće njege, medicinska sestra-medicinski tehničar, medicinska sestra općeg smjera, medicinska sestra – tehničar općeg smjera, medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist (uz dodatak naziva specijalizacije), viša medicinska sestra, viša medicinska sestra bolničkog smjera, viša medicinska sestra dispanzersko-patronažnog smjera, prvostupnica sestrinstva, stručna prvostupnica sestrinstva, sveučilišna prvostupnica sestrinstva, prvostupnica sestrinstva specijalist (uz dodatak naziva specijalizacije), magistra sestrinstva, diplomirana medicinska sestra te doktor znanosti sestrinstva, – medicinske sestre koje obavljaju djelatnost zdravstvene njege na svim razinama zdravstvene zaštite, u djelatnosti socijalne skrbi i drugim djelatnostima u kojima medicinske sestre pružaju izravnu zdravstvenu zaštitu te medicinske sestre koje sudjeluju u obrazovanju medicinskih sestara u predmetima koji se odnose na zdravstvenu njegu – zdravstvene radnike sa završenim zdravstvenim strukovnim obrazovanjem koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona rade na poslovima zdravstvene/sestrinske njege

Komora je sukladno važećim zakonskim propisima Regulacijsko tijelo za sestrinstvo u RH, s javnim ovlastima (Registar, Licence, Stručni nadzor), predstavlja i zastupa sve medicinske sestre koje pružaju neposrednu skrb.
Sindikati i udruge predstavljaju i zastupaju samo svoje dobrovoljne članove i nisu
ovlašteni predstavljati sve medicinske sestre i tehničare u RH. Sve zloupotrebe u tom smislu predstavljaju kršenje važećih zakonskih propisa.

Medicinska sestra mora tijekom šest godina steći 90 bodova u skladu s mjerilima za provjeru stručnosti medicinskih sestara. Višak bodova ne može se prenositi u sljedeće šestogodišnje razdoblje. Radi kontinuiteta trajnoga stručnog usavršavanja medicinska sestra u pravilu mora tijekom jedne godine steći najmanje 15 bodova, bez mogućnosti prenošenja na prethodno ili buduće razdoblje. U iznimnim slučajevima kada zbog određenog razloga medicinska sestra nije bila u mogućnosti steći 15 bodova tijekom jedne godine, odlukom Povjerenstva može se uzeti u obzir prenošenje bodova unutar dvije godine. Naglašavamo da godina dana licence nije nužno kalendarska godina koja završava 31. prosinca. Godina dana licence započinje teći datumom koji je ispisan na licenci, a ovisi o vremenu upisa u Registar (predaje dokumentacije za upis u Registar).

Članstvo se stavlja u mirovanje tako da se pošalje popunjeni i potpisani obrazac „Zahtjeva za mirovanje članstva“. Ukoliko ne postoji odgovorna osoba koja može potpisom ovjeriti obrazac (npr. kod nezaposlenosti), uz obrazac treba poslati dokaz o mirovanju (npr. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Vrijeme mirovanja članstva izuzima se iz vremena za skupljanje bodova, na primjer: ako je netko u godini bio 9 mjeseci na mirovanju, za tu godinu treba skupiti 4 boda. Članstvo se aktivira s danom ponovnog početka rada tako da se pošalje popunjeni i potpisani obrazac „Zahtjeva za aktiviranje članstva“. Bodovi se nastavljaju skupljati prema razdoblju koje je navedeno na licenci, što znači da godina za skupljanje bodova ostaje nepromijenjena, bez obzira na mirovanje. Za vrijeme mirovanja članstva članska iskaznica je i dalje aktivna, tako da se bodovi mogu evidentirati i ako je članstvo u mirovanju.

Medicinske sestre koje su nezaposlene ne moraju biti upisane u Registar, a ukoliko to žele, moguće je ispuniti obrazac “Zahtjev za mirovanje članstva“ čijim ispunjavanjem se može osloboditi obveze skupljanja bodova i plaćanja članarine. Napominjemo da nezaposleni trebaju dostaviti i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili mogu ovjeriti obrazac “Zahtjeva“ u Zavodu. Navedeni obrazac nalazi se na web stranicama Komore (www.hkms.hr).

Odlukom Vijeća HKMS-a o visini članarine za 2005. godinu propisano je da su od plaćanja članarine oslobođene medicinske sestre koje se nalaze na porodiljskom dopustu, čuvanju trudnoće ili bolovanju duljem od 42 dana. Dok je medicinska sestra privremeno nesposobna za rad (bolovanje, porodiljski dopust…) ispunjavanjem “Zahtjeva za mirovanje članstva“ oslobađa se ovih obveza.

Svi oblici trajnog usavršavanja u organizaciji zdravstvenih ustanova prijavljeni Komori i objavljeni u Planovima trajnog usavršavanja su besplatni.

Možete to učiniti pisanim putem, telefonom ili putem Interneta. Svoje bodove možete provjeriti tako da u polje Korisnik upišete prvo slovo Vašeg imena i puno prezime, malim slovima, bez razmaka, interpunkcijskih (točka, zarez, crtica i slično) i dijakritičkih (š, č, ž i slično) znakova, a u polje zaporka Vaš datum rođenja, bez točke i razmaka. Ako imate dva prezimena, u polje Korisnik upišete prvo slovo Vašeg imena i prvo prezime. Molimo Vas da provjeri bodova pristupite s naslovne stranice www.hkms.hr Ukoliko se ne možete prijaviti, molimo Vas da kontaktirate središnji ured Komore kako bismo Vam dodijelili korisničko ime i zaporku.

Svi upisani na liste nazočnih ostvaruju pravo na upis bodova, a broj bodova ovisi o kategoriji usavršavanja (Pravilnik).

Možete, ukoliko nam dostavite ime prezime i evidencijski broj u Komori, provjeriti na naše brojeve telefona u središnjem uredu ili pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom). Uplata članarine je vezana uz vaše obveze u Komori, odnosno uplata članarine je jedna od obveza. Važno je još napomenuti da se uplata članarine ne može provjeriti ukoliko ste uplaćivali, ali niste ažurirali svoje podatke – promjenu prezimena jer se u tom slučaju ne mogu povezati. Odnosno, Vaša ustanova gdje ste zaposleni dostavi ispis s Vašim novim prezimenom, a ako ga mi nemamo u Registru, ne možemo niti provesti uplatu vezanu uz Vaše podatke te u tom slučaju imamo otvorene stavke dugovanja s Vaše strane. Još bismo Vam napomenuli i problem kada ustanova zaposlenja dostavi ukupan iznos uplate članarina, ali ne dostavi poimeničnu specifikaciju na koga se te članarine odnose. U tom slučaju moramo kontaktirati takvu ustanovu kako bi nam dopunila podatke i kako ne bismo na taj način oštetili medicinske sestre i medicinske tehničare kojima se članarina odbija, a nisu na popisu.

Sva predavanja možete provjeriti na našim web stranicama, a ukoliko nemate pristupa internetu isto možete učiniti i tako da nas kontaktirate na naše brojeve telefona.

Tako da provjerite kod organizatora, a najsigurniji način je da nas kontaktirate obzirom da ima slučajeva kad su organizatori napisali samoinicijativno da je neko predavanje prijavljeno i bodovano, a nije.

Možete ih pronaći na našim web stranicama ili nas kontaktirajte i navedite gdje da Vam iste pošaljemo pa ćemo to učiniti.

Kako bi u registru bili ispravni podaci potrebno je ažurirati iste putem Zahtjeva za promjenu podataka te uz zahtjev dostaviti dokument kojim se dokazuje promjena kako bismo bili u mogućnosti izdati Vam nove dokumente.

Ne, to se odnosi na Vas ukoliko ste se udavali pa imate i prezime s kojim ste upisani u Matičnu knjigu rođenih, a pod Prezime napišite svoje prezime koje Vam je na osobnoj iskaznici, odnosno prezime kojim se služite.

Kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili pisanim putem, a Evidencijski broj možete pronaći i na svom odobrenju za samostalan rad (pod Klasom iza znaka «/» nalazi se Vaš Evidencijski broj) ili članskoj iskaznici (nalazi se na poleđini s lijeve strane u polju iznad kojeg je navedeno: «Ev. Br. / ID No»)

Evidencijski broj je Vaša „šifra“ pod kojom se Vi vodite a koja se dodjeljuje prilikom upisa u Registar i uz koji se vežu svi podaci te vam isti trajno pripada i ne mijenja se tokom trajanja članstva.

Za izdavanje nove članske iskaznice ispunite obrazac za izdavanje članske iskaznice te nam ga dostavite u središnji ured – Zagreb,Maksimirska 111/2 a važna je obzirom da se pomoću članske iskaznice i čitača bilježi Vaša nazočnost na predavanjima te se ti podaci automatski prenose u Registar i dodjeljuje Vam se određeni broj bodova.

Licenca je samo Vaš dokument koji ne dajete nikome. Poslodavcu ćete dati presliku koju Vam može ovjeriti Podružnica Komore.

Uplatu članarine vrši računovodstvo ustanove u kojoj je zaposlena medicinska sestra/medicinski tehničar na temelju Izjave za članstvo koja se treba predati u računovodstvo prilikom zaposlenja. Izjavu za članstvo možete pronaći na našoj web stranici www.hkms.hr Svaka medicinska sestra članarinu može uplaćivati i sama putem opće uplatnice na IBAN broj: HR8024840081101957224 s pozivom na broj 302 – OIB, a u opisu članarina i ime i prezime sestre.

S promjenom stručne spreme mijenja se i datum važenja licence, a s tim se mijenja i razdoblje za skupljanje bodova.

Ustanova nije dužna prijavljivati promjene i nadopune podataka svojih zaposlenika. Prijavljivanje svake promjena i nadopune podataka u ured Komore je obveza svake medicinske sestre.

Za sva pitanja možete se javiti u u Ured Komore na broj telefona 01/2444-303, fax-a: 01/2444-306 ili na e-mail: hkms@hkms.hr