Poštovane kolegice i kolege ,

Prateći nove trendove u Europi i svijetu, Hrvatska komora medicinskih sestara s ponosom predstavlja  E učenje portal za medicinske sestre i tehničare. E učenje portal je namijenjen svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima članovima Hrvatske komore medicinskih sestara i pristup sadržajima je bez kotizacije. Portal omogućuje medicinskim sestrama i tehničarima interaktivne sadržaje iz područja sestrinske skrbi te jednostavim pristupom kontinuiranu edukaciju učiniti svima dostupnom.

Ova platforma Hrvatske komore medicinskih sestara omogućuje Vam učenje u vrijeme kada vam odgovara, s mjesta koje vam odgovara, osigurava uštedu vremena i troškova te vam daje mogućnost učenja vlastitim tempom.

Pridružite nam se u kreiranju sadržaja koji su Vam potrebni  te svoje prijedloge pošaljite na službenu e-mail adresu podrska@hkms.hr

Voditelji  E učenje portala:

izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg

Marijana Neuberg rođena je u Varaždinu, gdje završava srednju medicinsku školu 1998. godine. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stekla je naziv prvostupnice sestrinstva, te nakon toga naziv diplomirane medicinske sestre. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stekla je naziv nastavnice stručnih predmeta, a 2013. godine na Fakultetu za zdravstvene vede u Novom Mestu naziv magistre odgoja i menadžmenta u zdravstvu. Doktorica znanosti iz područja socijalne gerontologije postala je 2017. godine na sveučilištu Alma Mater Europaea u Mariboru.

Svoj stručni rad započinje kao medicinska sestra na bolničkom odjelu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, nakon toga u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof na radnom mjestu glavne sestre odjela neurološkog odjela, a kasnije u Medicinskoj školi Varaždin kao nastavnica. Trenutno je docentica na Sveučilištu Sjever ujedno i pročelnica Odjela za sestrinstvo. Nositeljica je brojnih obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva te na preddiplomskom studiju fizioterapije Sveučilišta Sjever, također je i docentica na Fakulteti za zdravstvene i socialne vede Slovenj Gradec i Fakulteti za zdravstvene vede Novo Mesto. Zamjenica je predsjednice Hrvatskog društva medicinskih sestara/medicinskih tehničara u palijativnoj skrbi, član Projektnog tima za palijativnu skrb Varaždinske županije, a u slobodno vrijeme volontira u Udruzi za pomoć neizlječivima „Srce“ Novi Marof. Članica je uredničkog odbora časopisa Sestrinski glasnik te recenzentica u nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Razvoju sestrinske profesije doprinosi istraživačkim radom, objavom znanstvenih i stručnih članaka, publikacijom knjiga, organizacijom sestrinskih skupova, brojnim kongresnim priopćenjima u zemlji i inozemstvu te radom na projektima. Projekti: „Komunikacija u palijativnoj skrbi“; „Edukacija za zdravije radno mjesto – vještine i kompetencije medicinske sestre“; „Nasilje nad starijim osobama u domovima za starije na području grada Zagreba“; „Provođenje edukacije o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu i evaluacija postignutog“ Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof; „Istraživanja međudjelovanja irinotekana i tetrahidrokanabinola na eksperimentalnom modelu štakora integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških i analitičkih metoda“; „Medicinska sestra za palijativnu skrb“ i „Njegovateljica s palijativnim pristupom“, samo su neki od brojnih na kojima je sudjelovala kao voditelj ili član. Trenutno je dio tima autora za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja u okviru projekta Medicinska+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića.

Snježana Dragičević, magistra sestrinstva

Snježana Dragičević, magistra sestrinstva, rođena 12. 08. 1960. u Bjelovaru, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Radim u KB Dubrava u Zavodu za hitnu i intenzivnu medicinu, Odjel hitnog bolničkog prijema.

Autor sam većeg broja radova objavljenih u Zbornicima društva za hitnu i internističku medicinu, i Zbornicima Društva za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje. Aktivni sam sudionik međunarodnih i domaćih kongresa, član radnog predsjedništva, suradničko zvanje Asistenta na Katedri za zdravstvenu njegu, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, mentor vježbovne nastave Sveučilišta Sjever, mentor stručnjak za provođenje kliničke nastave studenata sestrinstva, te provođenje stručnog usavršavanja mentora medicinskih sestara (Twinning projekt „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“)

Predsjednica Povjerenstva za bolničke hitne prijeme Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), član Europskog udruženja medicinskih sestara (EUSEN), član Europskog udruženja za kardiopulmonalnu reanimaciju (ERC).

Dobitnica Priznanja za stručni rad i doprinos promicanju sestrinstva, Hrvatske udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara 2003. godine.

Magdalena Kunić, magistra sestrinstva

Magdalena Kunić rođena je u Varaždinu 25. veljače 1993 g. Srednjoškolsko obrazovanje završila je 2011.g. u Varaždinu u medicinskoj školi, a iste godine upisuje sestrinstvo na Sveučilištu Sjever. Završava preddiplomski studij 2015 g., a diplomski studij menadžmenta na istoimenom fakultetu završava 2021.g. te tako stječe naziv magistre sestrinstva. 

Od 2017.g. zaposlena je na KBC-u Zagreb na klinici za bolesti srca i krvnih žila – Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju. U procesu neformalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara aktivno sudjeluje na svojem radilištu, članica je HUKMS-a  od 2017.g. te sudionica na kongresima kao predavač.