Poštovane kolegice i kolege ,

Prateći nove trendove u Europi i svijetu, Hrvatska komora medicinskih sestara s ponosom predstavlja  E učenje portal za medicinske sestre i tehničare. E učenje portal je namijenjen svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima članovima Hrvatske komore medicinskih sestara i pristup sadržajima je bez kotizacije. Portal omogućuje medicinskim sestrama i tehničarima interaktivne sadržaje iz područja sestrinske skrbi te jednostavim pristupom kontinuiranu edukaciju učiniti svima dostupnom.

Ova platforma Hrvatske komore medicinskih sestara omogućuje Vam učenje u vrijeme kada vam odgovara, s mjesta koje vam odgovara, osigurava uštedu vremena i troškova te vam daje mogućnost učenja vlastitim tempom.

Pridružite nam se u kreiranju sadržaja koji su Vam potrebni  te svoje prijedloge pošaljite na službenu e-mail adresu podrska@hkms.hr

Voditelji  E učenje portala:

izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg

Marijana Neuberg rođena je u Varaždinu, gdje završava srednju medicinsku školu 1998. godine. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stekla je naziv prvostupnice sestrinstva, te nakon toga naziv diplomirane medicinske sestre. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stekla je naziv nastavnice stručnih predmeta, a 2013. godine na Fakultetu za zdravstvene vede u Novom Mestu naziv magistre odgoja i menadžmenta u zdravstvu. Doktorica znanosti iz područja socijalne gerontologije postala je 2017. godine na sveučilištu Alma Mater Europaea u Mariboru.

Svoj stručni rad započinje kao medicinska sestra na bolničkom odjelu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, nakon toga u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof na radnom mjestu glavne sestre odjela neurološkog odjela, a kasnije u Medicinskoj školi Varaždin kao nastavnica. Trenutno je docentica na Sveučilištu Sjever ujedno i pročelnica Odjela za sestrinstvo. Nositeljica je brojnih obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva te na preddiplomskom studiju fizioterapije Sveučilišta Sjever, također je i docentica na Fakulteti za zdravstvene i socialne vede Slovenj Gradec i Fakulteti za zdravstvene vede Novo Mesto. Zamjenica je predsjednice Hrvatskog društva medicinskih sestara/medicinskih tehničara u palijativnoj skrbi, član Projektnog tima za palijativnu skrb Varaždinske županije, a u slobodno vrijeme volontira u Udruzi za pomoć neizlječivima „Srce“ Novi Marof. Članica je uredničkog odbora časopisa Sestrinski glasnik te recenzentica u nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Razvoju sestrinske profesije doprinosi istraživačkim radom, objavom znanstvenih i stručnih članaka, publikacijom knjiga, organizacijom sestrinskih skupova, brojnim kongresnim priopćenjima u zemlji i inozemstvu te radom na projektima. Projekti: „Komunikacija u palijativnoj skrbi“; „Edukacija za zdravije radno mjesto – vještine i kompetencije medicinske sestre“; „Nasilje nad starijim osobama u domovima za starije na području grada Zagreba“; „Provođenje edukacije o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu i evaluacija postignutog“ Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof; „Istraživanja međudjelovanja irinotekana i tetrahidrokanabinola na eksperimentalnom modelu štakora integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških i analitičkih metoda“; „Medicinska sestra za palijativnu skrb“ i „Njegovateljica s palijativnim pristupom“, samo su neki od brojnih na kojima je sudjelovala kao voditelj ili član. Trenutno je dio tima autora za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja u okviru projekta Medicinska+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića.

Snježana Dragičević, magistra sestrinstva

Snježana Dragičević, univ.mag.med.techn., rođena 12. 08. 1960. u Bjelovaru, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Radim u KB Dubrava u Zavodu za hitnu i intenzivnu medicinu, Odjel hitnog bolničkog prijema.

Autor sam većeg broja radova objavljenih u Zbornicima društva za hitnu i internističku medicinu, i Zbornicima Društva za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje. Aktivni sam sudionik međunarodnih i domaćih kongresa, član radnog predsjedništva, suradničko zvanje Asistenta na Katedri za zdravstvenu njegu, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, mentor vježbovne nastave Sveučilišta Sjever, mentor stručnjak za provođenje kliničke nastave studenata sestrinstva, te provođenje stručnog usavršavanja mentora medicinskih sestara (Twinning projekt „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“)

Predsjednica Povjerenstva za bolničke hitne prijeme Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) do 11. mjeseca 2023., član Radne skupine Ministarstva zdravstva za izradu nacrta prijedloga za hitnu medicinsku pomoć, član Europskog udruženja medicinskih sestara (EUSEN), član Europskog udruženja za kardiopulmonalnu reanimaciju (ERC).

Dobitnica Priznanja za stručni rad i doprinos promicanju sestrinstva, Hrvatske udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara 2003. godine.

 

Martina Močenić, magistra sestrinstva

Martina Močenić, rođena je u Puli gdje i završava srednju Medicinsku školu 1999 godine.

Na Zdravstvenom Veleučilistu u Zagrebu 2007.godine stekla je naziv prvostupnice sestrinstva. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, smjer Menadžment u sestrinstvu 2016. godine. U razdoblju od ožujka do lipnja 2013. godine završava Temeljnu edukaciju za više medicinske sestre za kontrolu bolničkih infekcija u organizaciji Referentnog centra za kontrolu bolničkih infekcija Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Od 2002-2015 godine zaposlena je u Općoj  bolnici Pula na Odjelu za anesteziju, reanimaciju intenzivnu medicinu i liječenje boli, na radilištima u Jedinici intenzivnog liječenja i Operacijskoj sali na radnom mjestu anesteziološkog tehničara, te od 2010-2015 na radnom mjestu Glavne medicinske sestre u Jedinici intenzivnog liječenja. Od 2015 godine zaposlena je na radnom mjestu medicinske sestre za kontrolu bolničkih infekcija.

Članica je bolničkog Povjerenstva za prevenciju i kontrolu infekcija i Povjerenstva za kvalitetu  Aktivno sudjeluje u radu  Tima za kontrolu bolničkih infekcija Opće bolnice Pula, koja je ujedno i dobitnik  Europske nagrade za izvrsnost u higijeni ruku  za 2021. godinu. 

U razdoblju od 2013. kontinuirano se educira iz područja kontrole bolničkih infekcija te stječe dodatna znanja i vještine za rad u području kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Od 2019. predsjednica je Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi pri Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara.

Od 2022. godine nastavni je predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilista  Jurja Dobrile u Puli, na preddiplomskom i diplomskog studiju sestrinstva. Studentica je na Sveučilištu u Malmö, Departmanet of Care Science, na poslijediplomskom doktorskom studiju.

U 2023.godini postaje  član edukacijskog  Tima prof. Didera Pitteta u edukacijskim programima Train the Trainers na području higijene ruku i higijene bolničke okoline u ulozi predavača i trenera.