PREDMET: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

9 ožu 2018 Novosti

U cilju usklađivanja općih akata Hrvatske komore medicinskih sestara s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca

u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ objavljuju se izmjene Pravilnika o vođenju

Registra i Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad te se pozivate na davanje primjedaba i prijedloga.

Primjedbe i prijedloge na ove opće akte moguće je dostaviti do  09. travnja 2018. godine na e-mail adresu: pravni-poslovi@hkms.hr .

Search

+