doc. dr. sc. Kata Ivanišević, magistra sestrinstva

Doc. dr. sc. Kata Ivanišević, magistra sestrinstva, obranila je 17. listopada 2023. godine doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Rijeci čime je postala prva medicinska sestra koja je stekla titulu doktorice znanosti na tom fakultetu. Naslov disertacije je „Implementacija skale za procjenu profesionalnih kompetencija medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj“, a rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Hausera i komentorice iz. prof. dr. sc. Sandre Bošković.

Kata Ivanišević rođena je 5. veljače 1980. godine u Jajcu, Bosna i Hercegovina. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u Srednjoj medicinskoj školi u Rijeci, upisuje prijediplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Diplomski sveučilišni studij sestrinstva završava 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, čime stječe akademski naziv magistra sestrinstva.

Svoje radno iskustvo započinje 1998. godine kao medicinska sestra u Hitnoj službi Labinskog doma zdravlja. Od 2008. godine radi u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu kao trijažna sestra i voditelj tima. Međunarodni je i nacionalni instruktor za medicinske sestre/tehničare iz područja hitne medicine. Tajnica je Hrvatskog sestrinskog društva za hitnu medicinu od 2022. godine. Kao koautor sudjelovala je u stvaranju tri priručnika iz područja hitne medicine.

Godine 2018. zapošljava se na Katedri za sestrinstvo, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci kao predavač te postaje voditeljica nekoliko kolegija na prijediplomskom studiju Sestrinstva, Fizioterapije i Radiološke tehnologije. Dobitnica je Rektorove nagrade za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2022./2023. U ožujku 2024. godine imenovana je za docenta u području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. Uz navedeno, Kata Ivanišević ima nekoliko objavljenih znanstvenih radova u bazama WoScc/JR i Scopus/SJR. Aktivno je sudjelovala kao pozvani predavač te prezentirala više znanstvenih radova na različitim znanstvenim i stručnim skupovima.

Search

+